Taakverdeling bij afwezigheid Raymond Taakverdeling bij afwezigheid Raymond
Geplaatst: 24 september 2019

In de vakantieperiode is er achter de schermen hard gewerkt om de taken die Raymond binnen onze gemeente vervult ook voor de komende periode ingevuld te krijgen door anderen. 
We zijn als Agendacommissie en Kerkenraad heel dankbaar voor alle spontane hulp, begrip en veerkracht van de mensen met wie we overleggen en samenwerken: zowel binnen de commissies als binnen de gemeente als geheel.  
 
•    De preekbeurten voor het komende seizoen zijn allemaal ingevuld; 
•    de bijzondere diensten worden verder georganiseerd;  
•    de stukjes Signaal in Ontmoeting worden afwisselend door Sippy Klercq en
 Jacoline Krabbendam geschreven; 
•    de weeksluitingen in Wulverhorst worden door Sippy gedaan;
•    het programma van Vorming & Toerusting is enigszins aangepast; 
•    de gespreksgroep 25-40 jaar gaat zelf de avonden organiseren; 
•    vergaderingen van Kerkenraad en commissies gaan gewoon door; 
•    de deelname aan IKO en Pastoresoverleg loopt door zonder onze predikant; 
•    de startzondag en het Kinderkerstfeest worden voorbereid; 
•    de catechesegroepen zijn voorzien van leiding, behalve de groep van klas 4: zoektocht loopt.
Het pastoraat binnen de gemeente is natuurlijk heel belangrijk en daarin vervult de predikant ook een grote rol. Het een belangrijke taak die uit verschillende onderdelen bestaat. 
Voor de diverse onderdelen heeft het even wat tijd en organisatie gekost, maar er is gelukkig ook een goede tijdelijke oplossing gevonden: 
•    Voor reguliere bezoeken zijn er de pastoraatsouderlingen en contactpersonen. 
•    Daarnaast zijn er voor tijdelijk extra ondersteunende gemeenteleden gevonden
 (dit om de pastoraatsgroep niet te overbelasten) . 
•    Sippy en Jacoline kunnen we benaderen bij wat zwaardere pastorale bezoeken.
•    Voor wat betreft al lopende langdurige pastorale contacten : aan de betreffende gemeenteleden is eerst gevraagd wat hun wensen zijn. Dit is goed geïnventariseerd. 
•    Voor crisispastoraat, bijv. het organiseren en leiden van begrafenisdiensten zijn afspraken gemaakt met ds. Erick Versloot en ds. Anja van Alphen. En dat gaat natuurlijk altijd in overleg met de betrokkenen.
•    Voor evt. doopdiensten en huwelijksinzegeningen worden ad hoc oplossingen gezocht en die zijn ook voorhanden.
Tot slot: er kunnen zich bijzondere situaties voordoen waarbij gemeenteleden echt de behoefte hebben contact te hebben met een predikant. Voor dergelijke situaties zoeken we een predikant die deze pastorale zorg op zich wil nemen. Gesprekken hierover worden nog gevoerd.
 
We hebben het vertrouwen dat deze oplossingen het welzijn van de gemeente waarborgen, voor zolang als nodig blijkt te zijn. 
Nogmaals: onze dank aan iedereen die een extra taak op zijn of haar schouders neemt,  aan ieder die meedenkt in oplossingen, en aan de veerkracht van onze gemeenteleden. 
 
Namens de Kerkenraad, 
Ad de Regt en Marrie de Groot.
 
terug