College van Diakenen College van Diakenen

 

 

 

 

 

 


Contact met de Diaconie:

Uw kunt de Diaconie bereiken door het sturen van een e-mail naar  of door te bellen met één van de diakenen. De telefoonnummers vindt u in het jaarboekje.
Wij zijn u graag van dienst!

Giften aan de Diaconie :

Uw giften zijn van harte welkom en zullen goed besteed worden. U kunt uw betalingen doen op:
NL64RABO 03523.37.532
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oudewater
 
Elders op deze site treft u de mogelijkheid van voordelig schenken aan. Dat levert u voordeel op en/of wij zijn heel blij met dat voordeel. Kijkt u even onder “ANBI”.
 

Waar staat het college van diakenen voor :   

• de kerkelijke PGO gemeente activeren tot diaconaal denken en handelen
• misstanden en onrecht bestrijden en onder de aandacht brengen van de kerkelijke PGO gemeente
• hulpverlener en wegwijzer zijn voor hen die dat nodig hebben
• zo nodig een aandeel leveren in meerdere vergaderingen en/of samenwerkingsverbanden zowel binnen als buiten de eigen kerkelijke PGO gemeente
• in de kerk dienst doen bij het collecteren en het verzorgen van het Avondmaal.
• inzamelen en beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het College van Diakenen.

Welke plaats heeft het College van Diakenen in de kerkelijke PGO gemeente:

Het werk van het College van Diakenen bestaat uit het omzien naar elkaar,
de zorg voor de medemens in de breedste zin van het woord. Dit is belangrijk in het dagelijkse leven van de gemeente.
Binnen de kerkelijke PGO gemeente wordt er naar gestreefd zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van alle geledingen, van jong tot oud.

Samenstelling en organisatie:

Het College van Diakenen bestaat uit acht diakenen, waaronder één voorzitter, één secretaris en één penningmeester. De overige taken zijn verdeeld over alle diakenen. Er wordt gewerkt volgens een jaarplan.
In een opgestelde actieplanning staat maand voor maand genoteerd waar het College van Diakenen zich mee bezig houdt. De diaconievergadering wordt maandelijks bij toerbeurt bij een diaken thuis gehouden.
In het ‘handvat voor diakenen’ staan alle werkzaamheden van de diakenen uitgebreid beschreven.

Werkzaamheden:

Het College van Diakenen vervult een groot aantal taken binnen de Protestantse Gemeente Oudewater. Binnen het College worden elk jaar opnieuw afspraken gemaakt over de verdeling van de taken en vastgelegd in een taakverdeling.
Iedere diaken neemt deel aan de diaconievergaderingen en de kerkenraadsvergaderingen. Verder wordt elke diaken ingeroosterd om als diaken dienst te doen tijdens de erediensten.
In het kader van de oecumene vergadert het College één keer per jaar met de diakenen van de Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp, de Rooms-Katholieke St. Franciscusparochie en de Ambassade van het Koninkrijk van God. Er wordt dan gesproken over actuele zaken naast wat een ieder afzonderlijk doet en wat er gezamenlijk gedaan kan worden. Denk hierbij aan Voedselbank zoals kinderschoenenproject, WMO, Netwerkorganisatie Welzijn Oudewater, aanschuifdiner, kerstattenties, SchuldHulpMaatje en verdeling van boodschappenpakketten.

Taken en activiteiten:

Taakverdeling diakenen 2019
Jan van Wijk                        Voorzitter
                                           Behandelen aanvragen diaconale ondersteuning
                                           Afgevaardigde naar Kleine Kerkenraad
                                           Vanuit diaconie schakel naar ZWO/KiA
                                           Contactpersoon Stadsteam Oudewater / NIO-overleg
                                           Contactpersoon diaconieën HGO-H en RK /PCI
                                           Regelen zegeltjesactie boodschappenpakketten Emté / Coöp
                                           Contactpersoon SchuldHulpMaatje

Selma/Kees de Bruijn           1e secretaris (o.m. algemeen postadres, inkomende post, dienstrooster - vergaderrooster - jaarplan - jaarverslag maken, taakverdeling
diakenen bijwerken)
                                           Vervanger naar Kleine Kerkenraad
                                           Regelen supermarktbonnen voor de minima met kerst (2e)

Anneke de Regt                   2e secretaris (notuleren, agenda maken, actieplanning bijhouden)
                                           Aanspreekpunt rouw- en trouwdiensten
                                           Kaarsen bij het dopen/huwelijk bestellen
                                           Dienstdoende diaken tijdens rouw- en trouwdiensten (1e)
                                           Dvd van de dienst laten kopiëren door beamerteam en naar de 
                                           doopouders, de familie van de overledene of het bruidspaar brengen
                                           Contactpersoon Ontmoetingsteam (1e)
                                           Behandelen aanvragen diaconale ondersteuning

Marja Gorter                        Penningmeester
                                           Behandelen aanvragen diaconale ondersteuning   
                                           Aanspreekpunt ANBI-zaken
                                           Bijhouden website m.b.t. ANBI
                                           Contactpersoon Inlia / Vluchtelingenwerk
                                           Contactpersoon Voedselbank

Annemarie Verweij                Contactpersoon Kerk TV Rekam kijkers (1e)
                                           Regelen rooster Hulp van de zondag (2e)
                                           Regelen kerstkaarten en kerstattenties (2e)

Rien v.d. Stok                     Tweede voorzitter
                                           Handvat voor diakenen updaten
                                           Coördinatie rondbrengen nieuwsbrief & liturgie
                                           Coördinatie vakantie gemeenteleden
                                           Regelen rooster Hulp van de zondag (1e)
                                           Contactpersoon Kerk TV Rekam kijkers (2e)
                                           Coördinatie gemeenteleden rijden naar de kerk

Atie van Drie                        Verzorgen kaarten 1e zondag v.d. maand
                                           Contactpersoon Ontmoetingsteam (2e)
                                           Regelen supermarktbonnen voor de minima met kerst (1e)
                                           Dienstdoende diaken tijdens rouw- en trouwdiensten (2e)
                                           Regelen nationale ziekendag Zonnebloem (2e)
                                          
Elsbeth Barnard                   Verzorgen Heilig Avondmaal, brood en wijn regelen, tafellakens
                                           Aanspreekpunt 1e keer kinderen aan het avondmaal
                                           Regelen kerstkaarten en kerstattenties (1e)
                                           Regelen nationale ziekendag Zonnebloem (1e)


Roelofien de Ridder, Henk Brouwer en Hans van Zijl zijn onze contactpersonen in de Participatieraad Oudewater

terug