Liturgiecommissie Liturgiecommissie

De liturgiecommissie wil door middel van haar activiteiten bijdragen aan inspirerende vormen van vieringen in de Protestants Gemeente te Oudewater. Hier volgt uit dat wij vooral willen bijdragen aan het  realiseren van een belangrijk kenmerk van onze gemeente, namelijk dat de wekelijkse kerkdiensten centraal (komen te) staan in het sámen geloven.
 
Hoe zijn wij georganiseerd?
De commissie bestaat begin
2021 uit 5 leden, waarvan er één predikant is terwijl één lid organist is. De commissie vergadert per seizoen 6 à 7 keer. De commissie richt zich in de vergaderingen op onderwerpen die specifiek betrekking hebben op de opzet en organisatie van kerkdiensten. Daarnaast is van tijd tot tijd de inrichting van de kerkzaal ook onderwerp van aandacht voor de commissie.
De resultaten van de besprekingen kunnen van verschillende aard zijn: adviezen aan de kerkenraad, adviezen of ondersteunende acties richting de voorgangers, publicaties op het gebied van liturgie en voorbereiding van concrete vieringen. Omdat bij vieringen verschillende groepen een rol kunnen spelen worden zo nodig, afhankelijk van het onderwerp waarover wordt gesproken, mensen van buiten de commissie  uitgenodigd bepaalde vergaderingen bij te wonen.
Op uitvoerend vlak is de commissie ook verantwoordelijk voor de opstelling van het preekrooster, het rooster bijzonder diensten, het organistenrooster en het lectorenrooster.

Elk jaar maakt de commissie een beknopt jaarplan ten behoeve van de kerkenraad, waarin onder meer een aantal concreet te realiseren voornemens uit het beleidsplan voor een nieuw kalenderjaar zijn opgenomen.

terug