Presentatie/kerkTV opname gemeentevergadering
25 feb 2018 Presentatie/kerkTV opname gemeentevergadering
Toelichting: In 2016 werd door Vorming & Toerusting een excursie georganiseerd naar de Ontmoetingskerk in IJsselstein, in het kader van “Gluren bij de buren”. Een aantal gemeenteleden hebben deze kerk bezocht en waren verrast over de indeling van de kerk. Onder deze groep waren diverse mensen die zitting hebben in de Liturgiecommissie. Gevolg van dit bezoek waren gesprekken binnen de liturgiecommissie over de indeling van onze eigen Ontmoetingskerk en de mogelijkheden die er zijn om onze kerk eens kritisch te bekijken en te bezien of er met een andere indeling een andere sfeer en een andere beleving valt te creëren. In die ideeën werd ook meegewogen dat er in de huidige opstelling veel lege plekken in onze kerk zijn. Het uitgangspunt van de denkgroep was om met zo weinig mogelijk kosten en door gebruik te maken van het huidige kerkmeubilair toch te komen tot een indeling van de kerkzaal die past bij het kerk-zijn van nu. Na een aantal gesprekken heeft de Liturgiecommissie de Kerkenraad van haar bevindingen op de hoogte gesteld. De Kerkenraad heeft twee leden aangewezen die bij de voortgang van de gesprekken aanwezig waren. Op een zaterdagmorgen zijn de ideeën die er waren omgezet in een proefopstelling in onze kerkzaal om te zien of het idee haalbaar was, en wat de consequenties van een dergelijke opstelling zouden zijn. Het idee is vervolgens voorgelegd aan het College van Kerkrentmeesters om doorgerekend te worden, en is daarna besproken met de commissie Multimedia. Op 10 januari is het voorstel gepresenteerd aan de Kerkenraad.

De volgende stap is het “horen” van de gemeente: dit “horen” weegt zwaar bij de kerkenraad omdat het onze gehele gemeente aangaat en er een stevig draagvlak voor dit voorstel moet zijn willen we er mee verder kunnen gaan. 

Met vriendelijke groet,
De Kerkenraad Protestantse Gemeente Oudewater
M. de Groot-de Gier, scriba
terug