PGO Pastoraat PGO PastoraatOmdat tijden veranderen en derhalve de maatschappij, het werk, de kerk en de omgang met elkaar
is binnen de PGO op een gegeven moment besloten tot een andere opzet van het Pastoraat.
Wij werken nu al geruime tijd met een centraal meldpunt, het PCP (Pastoraal Contact Punt) waar ieder gemeentelid een verzoek kan neerleggen voor een bezoek en/of aandacht voor zichzelf of een ander. Hierna wordt er binnen het PCP overlegt of er een ouderling, contactpersoon of de predikant naar toe zal gaan. 
Op deze manier werken wij efficiënter; ook het feit dat we een tekort aan 
ouderlingen hebben, speelt zeker mee. Tot nu toe konden we middels deze opzet aan alle aanvragen voldoen maar of dat ook gegarandeerd is voor de toekomst?  
We blijven ons hier zeker voor inspannen!


Thans zijn wij als volgt onderverdeeld:
· Het Pastoraal Contact Punt (PCP)
· Het Pastoraatsteam (predikant, ouderlingen, contactpersonen en een diaken).

Het Pastoraal Contact Punt wordt bemenst door steeds twee ouderlingen. 
In principe wordt er elk half jaar van samenstelling gewisseld. De ouderlingen regelen dit onderling. Indien er vanuit de gemeente pastorale vragen of verzoeken zijn dan kunnen die als volgt worden gemeld:
· via twee telefoonnummers
· via een vast e-mailadres
· na de dienst door het aanspreken van de dienstdoende ouderlingenDe contactgegevens van het PCP zijn een vast onderdeel van de Nieuwsbrief, de Ontmoeting (kerkbode) en de PGO website. Het PCP verzoekt, afhankelijk van de vraag, een contactpersoon, ouderling of predikant om contact op te nemen met de vraagsteller.
Deze persoon zal dan ook het contact blijven onderhouden zolang dit gewenst is.
Een persoonlijk pastoraal bezoek aanvragen of voor een ander (en dit liefst wel na overleg met de persoon voor wie een verzoek wordt ingediend) loopt dus altijd via het PCP.

Het pastoraatsteam bestaat uit de predikant, ouderlingen, contactpersonen en een diaken. Zij dragen zorg voor het individuele pastoraat. Maar ook willen we de nadruk leggen op groepspastoraat. Te denken valt aan de ontmoetingsgesprekken (groothuisbezoek), pastoraatsavonden en overige activiteiten met een pastoraal karakter w.o. koffieochtenden en bezinningsmomenten gedurende bepaalde periodes van het jaar.


Het pastoraatsteam bestaat momenteel uit 19 personen. Daarvan zijn er 5 ouderling waarvan 2 met de functie van seniorenouderling en 1 met de functie van coördinerend ouderling (een soort scriba). De overige 14 personen zijn contactpersonen.
De ouderlingen ontmoeten elkaar formeel 3x per jaar.
Het volledige pastoraatsteam komt 2x per jaar formeel bijeen en 2x per jaar in een informele zetting (formeel is met agenda en informeel is onderling bijpraten over actuele zaken binnen onze gemeente. Informele bijeenkomsten zijn vaak overdag en bij een van de pastoraatsteamleden thuis).
De ouderlingen die het PCP beheren komen op regelmatige basis bijeen met de predikant om actuele zaken aangaande het PCP door te nemen.

Contactpersoon pastoraat: Han Langeveld - coördinerend ouderling
 

terug