College van Diakenen College van Diakenen

 

 

 

 

 

 


Contact met de Diaconie:

Uw kunt de Diaconie bereiken door het sturen van een e-mail naar diaconie@protgemoudewater.nl of door te bellen met één van de diakenen. Wij zijn u graag van dienst!
De Diaconie bestaat uit:

  • Martin Weerstand telnr. 0348-564366 (voorzitter)
  • Cees en Elly van Vliet (tweede voorzitter)
  • Ciska Zwiep (secretaris)
  • Niek Hokken (penningmeester)
  • Leonie van den Brink
  • Ria Brandenburg
  • Lisette Nieuwenhuizen


Giften aan de Diaconie :

Uw giften zijn van harte welkom en zullen goed besteed worden. U kunt uw betalingen doen op:
NL64RABO 03523.37.532 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oudewater
 
Elders op deze site treft u de mogelijkheid van voordelig schenken aan. Dat levert u voordeel op en/of wij zijn heel blij met dat voordeel. Kijkt u even onder “ANBI”, ook voor meer diaconie gerelateerde informatie.
 

Waar staat het college van diakenen voor :   

• de kerkelijke PGO gemeente activeren tot diaconaal denken en handelen
• misstanden en onrecht bestrijden en onder de aandacht brengen van de kerkelijke PGO gemeente
• hulpverlener en wegwijzer zijn voor hen die dat nodig hebben
• zo nodig een aandeel leveren in meerdere vergaderingen en/of samenwerkingsverbanden zowel binnen als buiten de eigen kerkelijke PGO gemeente
• in de kerk dienst doen bij het collecteren en het verzorgen van het Avondmaal.
• inzamelen en beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het College van Diakenen.

Welke plaats heeft het College van Diakenen in de kerkelijke PGO gemeente:

Het werk van het College van Diakenen bestaat uit het omzien naar elkaar,
de zorg voor de medemens in de breedste zin van het woord. Dit is belangrijk in het dagelijkse leven van de gemeente.
Binnen de kerkelijke PGO gemeente wordt er naar gestreefd zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van alle geledingen, van jong tot oud.

Samenstelling en organisatie:

Het College van Diakenen bestaat uit zeven diakenen, waaronder één voorzitter, één secretaris en één penningmeester. De overige taken zijn verdeeld over alle diakenen. Er wordt gewerkt volgens een jaarplan.
In een opgestelde actieplanning staat maand voor maand genoteerd waar het College van Diakenen zich mee bezig houdt. De diaconievergadering wordt maandelijks bij toerbeurt bij een diaken thuis gehouden.
In het ‘handvat voor diakenen’ staan alle werkzaamheden van de diakenen uitgebreid beschreven.

Werkzaamheden:

Het College van Diakenen vervult een groot aantal taken binnen de Protestantse Gemeente Oudewater. Binnen het College worden elk jaar opnieuw afspraken gemaakt over de verdeling van de taken en vastgelegd in een taakverdeling.
Iedere diaken neemt deel aan de diaconievergaderingen en de kerkenraadsvergaderingen. Verder wordt elke diaken ingeroosterd om als diaken dienst te doen tijdens de erediensten.
In het kader van de oecumene vergadert het College één keer per jaar met de diakenen van de Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp, de Rooms-Katholieke St. Franciscusparochie en de Ambassade van het Koninkrijk van God. Er wordt dan gesproken over actuele zaken naast wat een ieder afzonderlijk doet en wat er gezamenlijk gedaan kan worden. Denk hierbij aan klantenkaarten Coop en Vakantie Vluchtelingen gezinnen.

Taakverdeling 2024

Jaarplan 2023

Jaarverslag 2022
                                           
 

 
Financiële verantwoording Financiële verantwoording
gewijzigd: 16 mei 2024

- concept jaarrekening met toelichting 2023 verkorte versie

- begroting met toelichting 2024 verkorte versie

- jaarrekening met toelichting 2022 verkorte versie