Begroting 2020
18 nov 2019 Begroting 2020
  • Al bij de eerste regels zijn er grote onderlinge verschillen tussen 2020 en eerder. In 2018 en 2019 boekten we onder “Opbrengsten levend geld” -helaas een oude benaming- de Vrijwillige Bijdragen, de collecte-opbrengsten en ook de marge tussen In- en Verkopen van het Zalencentrum. Met het in gebruik nemen van een nieuw rekeningschema is het laatste onderdeel - in 2020 begroot op €. 13.500 - verhuisd naar  “Opbrengsten onroerende zaken”. Te zien is dat de totalen van “Baten A” van jaar tot jaar niet zo heel veel verschillen.
  • In de rubriek “Uitgaven en Kosten” ziet u grote verschillen bij de post Pastoraat. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de arbeidsongeschiktheid van onze predikant. Een persoonlijk drama voor hem en z’n naasten, hij moet het werk waarvan hij zo houdt al lange tijd laten rusten. We hopen en bidden dat zijn herstel gestaag doorzet. Het is al gebleken dat we dit gemis voor een deel met vereende krachten kunnen opvangen, maar toch hebben we bijvoorbeeld voor onze kerkdiensten predikanten van elders nodig. En we zijn oprecht dankbaar voor de tijdelijke pastorale ondersteuning van Ds Kees Burger, maar dat heeft natuurlijk ook financiële consequenties. Deze zijn zo zorgvuldig mogelijk weergegeven.
  • Voor een toelichting op de posten na het “Operationeel resultaat” gaan we eerst naar de laatste post “Toevoegingen bestemmingsreserves”. Onze uitgaven voor Onderhoud en Investeringen verschillen heel sterk van jaar tot jaar. Om grote schommelingen in de begroting  en jaarrekening te voorkomen maken we steeds een schema van de te verwachten lasten in de komende 12 jaar. Het jaarlijkse gemiddelde daarvan boeken we naar een “Bestemmingsreserve”,  in 2018 €. 24.761 en als gevolg van herijking en herschikking in 2019 en 2020 €. 32.479. Als in dit verband kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld voor schilderwerk,de renovatie van de kerkzaal of inrichting van de keuken, dan onttrekken we die bedragen aan deze bestemmingsreserve, in 2018 €. 30.833, in 2019 €. 85.925 (dat zal in de praktijk zeer waarschijnlijk lager uitvallen) en in 2020 begroot op €. 50.000.  Omdat deze onttrekkingen op de balans thuis horen en niet in de begroting vindt u onder incidentele lasten een tegenboeking voor dezelfde bedragen.
  • Deze begroting sluit met een aanzienlijk tekort van bijna €. 14.000. Er is nog weer aan  alle geledingen binnen onze Gemeente gevraagd om vooral alles te doen wat nodig is maar ook heel kritisch te zijn op de kosten. We hebben het aangedurfd om de Vrijwillige Bijdragen voor 2020 hoger in te schatten op €. 118.000 in plaats van de €. 114.135 die voor 2019 is toegezegd.  Als er uiteindelijk een tekort resteert dan zal dat voor een deel incidenteel zijn en dan zijn de middelen daarvoor gelukkig aanwezig.  
Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters.
terug